Adatkezelési tájékoztató

Letöltés PDF formátumban

 1. Bevezetés

A Innermetrix Hungary Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 96., adószám: 12294185-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-663430) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)(a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(„Infotv.”)szerint az alábbi tájékoztatást adja, valamint a tájékoztatásban foglaltaknak maradéktalanul aláveti magát.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

https://youaremore.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://www.youaremore.hu/adatvedelem/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Innermetrix Hungary Kft.
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 96.
E-mail: maximilian.malchiner@innermetrix.de
Web: https://www.youaremore.hu/

 3. Fogalom meghatározások

3.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.3 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3.4 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

3.6 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3.7 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

4.1 A személyes adatok:

4.1.1 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

4.1.2 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

4.1.3 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4.1.4 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

4.1.5 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

4.1.6 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. Adatkezelések

5.1 Szolgáltatás megrendeléséhez, jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

5.1.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Vezeték- és keresztnév a jelentkezés rögzítéséhez, regisztrációjához, valamint a szerződés megkötésének előkészítéséhez szükséges az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont) szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele során, a szerződéskötés előkészítése alatt;

a szerződés megkötése esetén a szerződés megszűnéséig vagy megszüntetéséig;

a jelentkezés visszavonása vagy törlése esetén a személyes adat haladéktalanul törlésre kerül

E-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Telefonszám a kapcsolattartáshoz szükséges az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Jelszó Ügyfélkapu fiókba történő biztonságos belépés biztosítása. az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
A megrendelés / jelentkezés időpontja Technikai művelet végrehajtása az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
A megrendeléskori / jelentkezéskori IP címe Technikai művelet végrehajtása. az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az az érintett személy vezetéknevétilletve keresztnevét is tartalmazza.

5.1.2 Az érintettek köre: a weboldalakon szolgáltatást megrendelő / konzultációra vagy egyéb képzésre jelentkező valamennyi érintett.

5.1.3Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítési, marketing és pénzügyi munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.1.4Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaia jelen Adatkezelési Tájékoztató 10- 12. pontjaiban kerülnek ismertetésre.

5.2. Szerződés megkötése és teljesítése

5.2.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Vezeték- és keresztnév Szerződés teljesítése az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont) a szerződés teljesítése során, valamint annak teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított 5 (öt) év
Cím Szerződés megkötése és teljesítése érdekében, a szerződést kötő természetes személy azonosító adata az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Születési dátum Szerződés megkötése és teljesítése érdekében, a szerződést kötő természetes személy azonosító adata az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Anyja neve Szerződés megkötése és teljesítése érdekében, a szerződést kötő természetes személy azonosító adata az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
E-mail cím Kapcsolattartás a szerződést kötő féllel az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Telefonszám Kapcsolattartás a szerződést kötő féllel az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

5.2.2. Az érintettek köre: a szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek.

5.2.3 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai a jelen Adatkezelési Tájékoztató 10- 12. pontjaiban kerülnek ismertetésre.

5.3. Számla kiállítása a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan

5.3.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Vezeték- és keresztnév Számla kiállítása a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, a szerződés szerinti díjról számla kiállítás az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni akönyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is).
Cím Számla kiállítása a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, a szerződés szerinti díjról számla kiállítás az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

5.4Hírlevél, direkt marketing tevékenység

5.4.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

5.4.2 Továbbá a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

5.4.3 A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az e-mail üzenetekben lévő linkre kattintva.

5.4.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név a kapcsolatfelvétel során a nevének megadása az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

(GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli; a hozzájárulását a maximilian@innermetrix.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja
E-mail cím a kapcsolatfelvétel során az Ön email címének megadása az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli; a hozzájárulását a maximilian@innermetrix.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja
Feliratkozás időpontja technikai műveletek végrehajtásához szükséges az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli; a hozzájárulását a maximilian@innermetrix.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja
Afeliratkozás során használt IP cím technikai műveletek végrehajtásához szükséges az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli; a hozzájárulását a maximilian@innermetrix.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja

5.4.5 Az érintettek köre: a hírlevélre / direkt marketing tevékenységre feliratkozó valamennyi érintett.

5.4.6 Az adatkezelés célja: hasznos szakmai tartalmakat, tudásanyagokat, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

5.4.7Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő értékesítési és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.4.8Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről / direkt marketing tevékenységről.

5.4.9Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

“A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”

5.4.10Tájékoztatjuk, hogy

– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
– köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet / direkt marketing küldeményt küldeni.

5.5Panaszkezelés

5.5.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
név panaszkezelés az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont), A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
cím vagy email-cím panaszkezelés az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

5.5.2 Az érintettek köre: a weboldalakon szolgáltatást megrendelő és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

5.5.3Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő értékesítési és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.5.5Tájékoztatjuk, hogy

– a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul,
– a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése,
– köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk,
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

5.6Közösségi oldalak

5.6.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Közösségi Oldalakon regisztrált felhasználó felhasználóneve a Közösségi Oldalakon a weboldal egyes tartalmi elemeinek megosztása, népszerűsítése a Közösségi Oldalakon az adatkezelő által létrehozott profilt lájkolók között az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli
Közösségi Oldalakon regisztrált felhasználó nyilvános profilképe

5.6.2 Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon(„Közösségi Oldalak”), és „lájkolta” a weboldalakat.

5.6.3 Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5.6.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.6.5 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

5.7Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

5.7.1 Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, Help 360, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.7.2 Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

5.7.3Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.7.4A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az igénybe vett adatfeldolgozók

6.1 Tárhelyszolgáltató

6.1.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: viszonteladói tárhelyszolgáltatás

6.1.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Webber Digital Solutions Kft.
Cím: 1085 Budapest, József körút 69.
Telefon: +36 30 525 0954
E-mail: hello@webber360.com
Web: https://webber360.com

6.1.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

6.1.4 Az érintettek köre: a weboldalakat használó valamennyi érintett.

6.1.5 Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.1.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

6.1.7 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2 Hírlevél szolgáltató

6.2.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online hírlevélküldő szolgáltatás

6.2.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE,
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Web: https://mailchimp.com

6.2.3Az adatkezeléssel kapcsolatos összes további információt az 5.4pont és alpontjai részletezik.

 1. Cookie-k (sütik) kezelése

7.1 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

7.2 Az érintettek köre: a weboldalakat látogató valamennyi érintett.

7.3 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

7.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Cookie típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Munkamenet cookie-k (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozólátogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak connect.sid

7.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.7 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 1. Google AdWords konverziókövetés használata

8.1 Az adatkezelő használja a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

8.2 Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

8.3 Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.

8.4 Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

8.5 Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével a Google és az adatkezelő szerzett – azt a célt szolgálják, hogy a Google AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

8.6 Ha a Felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a Felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

8.7 További információ,valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://www.google.de/policies/privacy/

 1. A Google Analytics alkalmazása

9.1 Az adatkezelő használja a Google Analytics alkalmazást, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a Felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

9.2 A Felhasználó által használt a weboldalakkal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

9.3 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalak üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

9.4 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 1. Az érintettek jogai

10.1 A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

10.2 A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3 A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

10.4 Az elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.5Tájékoztatás címzettek személyéről: az adatkezelő köteles Önt tájékoztatni arról, ha továbbítottavalakinek az Ön adatait;

10.6Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

10.7 Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

10.8 A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

10.9 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.10 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

– Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

10.11 Jogorvoslathoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetvebírósághoz forduljonarra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10.12 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy zárolását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 1026 Budapest, Pasaréti út 96. címen,
– e-mail útján a info@innermetrix.de e-mail címen,
– telefonon a +49 221 67785773-0 számon.

 1. Intézkedési határidő

11.1 Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

11.2 Szükség esetén ez további 60 naptári nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja Önt.

11.3 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. 12. Panasztételi,jogorvoslatilehetőség

12.1 Az adatkezelő esetleges jogsértése esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainakkezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

12.2 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban, valamint az Infotv-ben rögzített jogait.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és illetékességét megtekintheti az alábbi oldalakon:

https://birosag.hu/torvenyszekek

https://birosag.hu/birosag-kereso

 1. 13. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

A jobb felhasználói élmény érdekében a sütik használatát el kell fogadnod. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás